Trái đất có nguy cơ mất 20 nghìn tỉ USD vì một thảm họa không cách nào ngăn chặn

Thứ tư - 04/10/2017 04:12
Và hiện tại, khoa học đang đưa ra những phương án để giảm thiểu tác hại của thảm họa này.
Thảm họa chúng ta muốn nhắc đến ở đây chính là bão Mặt trời.
Thảm họa chúng ta muốn nhắc đến ở đây chính là bão Mặt trời.

Nhìn chung, bão M?t tr?i là nh?ng ??t n?ng l??ng bùng n?, x?y ra v?i m?t ?? khá th??ng xuyên, nh?ng th??ng chúng ta th?m chí còn ch?ng nh?n th?y. Ho?c gi?, nh?ng ??t bão m?nh bùng n? may ra m?i gây nhi?u radio, khi?n v? tinh gián ?o?n ?ôi chút.
Tuy nhiên, gi?i khoa h?c ch?a bao gi? coi th??ng nh?ng c?n bão này. Tr??c ?ây, nhi?u h?c gi? ?ã c?nh báo r?ng ??n m?t ngày nào ?ó, m?t c?n bão M?t tr?i kh?ng l? s? xu?t hi?n, gây ra nh?ng thi?t h?i r?t l?n ??i v?i Trái ??t. H? qu? x?u nh?t là m?ng l??i ?i?n toàn c?u s?p ??, và h? th?ng công ngh? b? t?n h?i nghiêm tr?ng.

?i?u này không ph?i là ch?a t?ng x?y ra. N?m 1859, m?t c?n bão t? tr??ng M?t tr?i kh?ng l? - mang tên Carrington - ?ã quét xu?ng Trái ??t, gây xáo tr?n m?ng l??i truy?n thông trên toàn M?t ??t. 

May m?n là th?i k? ?ó công ngh? ch?a phát tri?n, ch? n?u m?t c?n bão t??ng t? xu?t hi?n vào ngày nay, th?m h?a ch?c ch?n s? x?y ra.

Trái ??t có nguy c? m?t 20 nghìn t? USD vì m?t th?m h?a không cách nào ng?n ch?n - ?nh 2.

"N?u Carrington th?c s? x?y ra vào lúc này, h? th?ng ?i?n toàn c?u s? s?p ??, chu?i cung ?ng toàn c?u và truy?n thông v? tinh s? b? t?n h?i nghiêm tr?ng." - trích m?t nghiên c?u m?i ??n t? Trung tâm v?t lý Không gian c?a ?H Harvard và Smithsonian.

"N?n kinh t? th? gi?i có th? t?n th?t t?i 10 nghìn t? ?ô, và mu?n ph?c h?i hoàn toàn c?ng ph?i v?t vài n?m."

?? d? hình dung, con s? 10 t? USD l?n g?p 3 l?n ngân sách qu?c gia c?a M? n?m 2016, th? nên ch?c ch?n ?ó là m?t thi?t h?i kh?ng l?. Và theo nh? tính toán, có kho?ng 10% nguy c? th?m h?a ?y s? x?y ra trong vòng 1 th? k? k? ti?p.

Và n?u nhìn xa h?n, trong vòng 150 n?m k? ti?p, m?t th?m h?a th?m chí còn l?n h?n c?ng có th? x?y ra, v?i thi?t h?i lên t?i 20 nghìn t? USD. Lý do c?ng b?i khoa h?c phát tri?n, công ngh? ?i lên, thì thi?t h?i do bão t? c?ng s? t?ng m?nh h?n. T? h?i h?n, chúng ta ch?ng có cách nào ?? khi?n s? ki?n ?y không x?y ra c?.

Trái ??t có nguy c? m?t 20 nghìn t? USD vì m?t th?m h?a không cách nào ng?n ch?n - ?nh 3.

Th? nên, các nhà khoa h?c ?ang ?? xu?t các ph??ng án giúp gi?m thi?u thi?t h?i, trong ?ó có vi?c xây d?ng m?t "lá ch?n" giúp làm ch?ch h??ng t? tr??ng M?t tr?i, ??y chúng ?i xa kh?i hành tinh c?a chúng ta. 

L?p lá ch?n này d? tính s? ???c làm t? 100.000 t?n lõi ??ng, ???c ??t ? kho?ng cách 329.000km t? Trái ??t. 

Chi phí ?? làm nên l?p lá ch?n này ch?c ch?n không r?, nh?ng ch?c ch?n không t?n nhi?u b?ng vi?c ?? bão M?t tr?i quét tr?c ti?p lên Trái ??t c?a chúng ta.

"Chi phí ?? mang m?t v?t th? n?ng 100.000 t?n vào không gian d? tính s? r?i vào kho?ng 100 t? ?ô, ngh?a là 1000 ?ô/kg," - Avi Loeb, tác gi? nghiên c?u cho bi?t.

Ngu?n: Business Insider

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn