Mang vũ khí lên vũ trụ: Cuộc chiến trên không đe dọa hành tinh

Thứ ba - 03/10/2017 00:46
Mỹ, Trung, Nga đều có tham vọng trở thành các cường quốc chinh phục vũ trụ, sau đó là quân sự hóa trên đây. Tuy nhiên, sẽ tàn khốc cho nhân loại khi chiến tranh không gian xảy ra.
Một vụ nổ vệ tinh cũng có thể tạo ra những thảm họa đối với nhân loại
Một vụ nổ vệ tinh cũng có thể tạo ra những thảm họa đối với nhân loại

Chi?n tranh v? tr? s? d?n ??n th?m h?a ??i v?i con ng??i vì m?t khi v? tinh phát n?, nó t?o ra chu?i h?y di?t liên hoàn, khi?n m?nh v? va ??p m?nh v?i Trái ??t.

Ban ??u v? tr? ch? dành riêng cho M? và Liên Xô, nh?ng gi? ?ây nó ?ã tr? thành n?i mà ngày càng nhi?u qu?c gia và các hãng t? nhân có th? ti?p c?n ???c.

T? l?nh Không quân M? Deborah Lee t?i m?t s? ki?n ?ã phát bi?u: “Chúng ta ?ang thay ??i v?n hóa trong ho?t ??ng v? tr? b?i vì chúng ta c?n ph?i hi?u ???c … nh?ng gì s? x?y ra n?u m?t cu?c xung ??t trên Trái ??t ???c m? r?ng lên t?i trên v? tr?. Làm cách nào chúng ta b?o v? ???c nh?ng tài s?n c?a chúng ta?”.

Kích ??ng ch?y ?ua v? khí m?i ??y nguy hi?m

V? tinh quân s? Nga ???c phóng lên v? tr? n?m ngoái.

V?i nh?ng v? tinh sát th?, v? khí laze gây mù, thi?t b? phá sóng tinh vi, các c??ng qu?c quân s? th? gi?i ?ang l?ng l? chu?n b? cho m?t cu?c chi?n ngoài không gian - kích ??ng m?t cu?c ch?y ?ua v? khí m?i ??y nguy hi?m.

N?m 2006, T?ng th?ng M? George Bush ký s?c l?nh cho phép M? tri?n khai v? khí trên v? tr? b?t ch?p các hi?p ??c ng?n c?m ?i?u này. Chính quy?n M? c?ng th? hi?n rõ tham v?ng v? h? th?ng phòng th? tên l?a ???c ??t trên v? tr? ?? có th? phá h?y các v? tinh. L?u N?m Góc ?ã phát tri?n các lo?i v? khí có th? b?n h? v? tinh.

Gi?i ch?c quân s? M? trong nh?ng n?m g?n ?ây ?ã lên ti?ng c?nh báo v? kh? n?ng các v? tinh c?a h? - n?n móng cho s?c m?nh quân s? c?a M? - b? gây t?n h?i.

Và Moscow v?i B?c Kinh, Trung Qu?c ?ang ra s?c th? hi?n các kh? n?ng t?n công v? tr? c?a mình, gây nên m?i lo ng?i sâu s?c cho các nhà chi?n l??c M?.

N?m 2015, hành vi ??y bí ?n c?a m?t v? tinh Nga ?ã gây ra nh?ng ??n ?oán v? kh? n?ng Moscow ?ang phát tri?n các v? tinh t?n công có kh? n?ng ho?t ??ng và ti?p c?n m?c tiêu trong không gian.

Không h? c?nh báo hay gi?i thích, v? tinh này trong vài tháng t? mình di chuy?n vào v? trí gi?a hai v? tinh Intelsat trong qu? ??o ??a t?nh, ti?n l?i g?n m?t v? tinh Intelsat trong kho?ng cách 10 km tr??c khi l?i di chuy?n ra xa. T?ng th?ng Nga Vladimir Putin ?ã m? r?ng tham v?ng ??n v? tr? sau khi phóng v? tinh quân s?, n?m trong “l?c l??ng v? tr?” vào n?m ngoái.

T??ng Nga Vladimir Popovkin v?a c?nh báo n??c này s?n sàng tri?n khai các bi?n pháp ?áp tr? c?n thi?t n?u b?t k? qu?c gia nào ??a v? khí lên v? tr?. M?c dù không ?? c?p ??n qu?c gia c? th? nào, nh?ng c?nh báo c?a T? l?nh Popovkin nh?m ám ch? k? ho?ch ??a v? khí lên không gian c?a M?.

“Chúng tôi không mu?n khu?y ??ng cu?c chi?n tranh trên v? tr?. Chúng tôi không mu?n th?ng tr? v? tr? và không cho phép b?t k? qu?c gia nào khác th?c hi?n ?i?u ?ó”, t??ng Popovkin nói.

T?ng th?ng Nga Vladimir Putin t?ng ch? trích r?ng k? ho?ch ??a v? khí lên không gian c?a M? có th? châm ngòi cho cu?c ch?y ?ua v? trang m?i. Khi Trung Qu?c th? tên l?a ch?ng v? tinh vào tháng 1/2007, T?ng th?ng Putin cho r?ng, ?ây là ??ng thái nh?m ?áp tr? k? ho?ch ??a v? khí lên v? tr? c?a M?.

Trung Qu?c c?ng ?ã th? hi?n kh? n?ng ??a các v? tinh nh?, qu? ??o th?p, có th? tác ??ng t?i m?t v? tinh khác. Teresa Hitchens, nhà nghiên c?u c?p cao thu?c Trung tâm Nghiên c?u Qu?c t? và An ninh thu?c ??i h?c Maryland, cho bi?t n?m 2013, Trung Qu?c ?ã phóng 3 v? tinh nh? vào qu? ??o, trong ?ó m?t v? tinh có cánh tay rô-b?t.

Theo t??ng Popovkin, Nga và Trung Qu?c ?ã so?n th?o tuyên b? qu?c t? v? vi?c không tri?n khai v? khí trên v? tr? và ?ã g?i nó ??n Liên H?p Qu?c (LHQ). Tuy nhiên, ??n nay LHQ v?n t? ra lúng túng xung quanh ?? xu?t c?m tri?n khai v? khí lên v? tr? c?a Nga và Trung Qu?c.

H?u qu? th?m kh?c cho nhân lo?i

M?t ph?n c?a siêu kính thiên v?n SST.

Theo L?u N?m Góc và nhi?u chuyên gia M?, rõ ràng Washington c?n ??y m?nh các n? l?c quân s? trong không gian, và không ?? h? th?ng thông tin liên l?c c?a mình tr? thành gót chân Asin c?a l?c l??ng quân ??i.

T??ng John Hyten, ch? huy B? T? l?nh V? tr? c?a L?c l??ng Không quân M?, h?i tháng 9 nói v?i các ngh? s?: “B? Qu?c phòng ?ã tích c?c hành ??ng ?? t?ng c??ng ph?n ?ng tr??c nh?ng ??ng thái mà chúng ta th?y t? phía Trung Qu?c và Nga. Tôi cho r?ng chúng ta c?n ph?i ti?n nhanh h?n n?a trong các hành ??ng ph?n ?ng”.

Tuy nhiên, các chuyên gia khác cho r?ng M? nên t? ra ki?m ch?, và nh?n m?nh r?ng L?u N?m Góc có th? ?ã s? h?u m?t s? v? khí t?n công mà Trung Qu?c và Nga ?ang hy v?ng có ???c. Teresa Hitchens nói: “Tôi cho r?ng m?t s? nhân v?t trong c?ng ??ng an ninh qu?c gia M? ?ang th?i ph?ng v? vi?c h? ch?a bao gi? c?m th?y yên tâm khi M? ?ang m?t ?i vai trò c??ng qu?c chi ph?i trên v? tr?”.

Nhà nghiên c?u Hitchens cho r?ng, Nga và Trung Qu?c ?ang nhanh chóng ?u?i k?p b??c ti?n c?a M?. Bà nói: “Nó d?n ??n cu?c ch?y ?ua v? trang trên v? tr?, n?i m?i ng??i b?t ??u phát tri?n m?i th? vì m?c tiêu th?c t?”.

Chi?n tranh không gian có th? s? mang l?i h?u qu? th?m kh?c cho nhân lo?i, khi m?t v? tinh phát n? s? t?o ra m?t lo?t m?nh v? mà có th? h?y ho?i các v? tinh khác trong dây chuy?n ph?n ?ng. Bà Hitchens nói:

“Chúng ta ?ang ? v? th? vô cùng nguy hi?m hi?n nay: n?u chúng ta th?c s? r?i vào cu?c chi?n có s? d?ng v? khí h?y di?t v? tinh, thì chúng ta s? h?y ho?i môi tr??ng v? tr? ??n m?c ?? chúng ta s? khó có th? ??t ???c nh?ng l?i ích nh? nh?ng gì các v? tinh mang l?i cho xã h?i”.

Sau n?m 2004, M? ?ã có ???c tr?m phá sóng di ??ng mà có th? ng?n ch?n vi?c truy?n thông tin qua v? tinh ngay t? m?t ??t. M? m?i ?ây ?ã ch? t?o ???c 4 v? tinh có th? ???c phóng vào qu? ??o và theo dõi ho?c giám sát các v?t th? khác trong không gian. Nhà nghiên c?u Elbridge Colby ??n t? Trung Tâm An ninh M? h?i thúc Washington b?o v? 'tài s?n' trong không gian.

“Trong khi nhân lo?i ngày càng có th? v?n hành máy móc ?n ??nh h?n trong không gian, th?c t? là khu v?c này s? ngày càng b? quân s? hóa”. Hoa K? nên phát tri?n v? khí hi?u qu? nh?ng h?n ch? v? kh? n?ng công phá, ?? tránh t?o nên các m?nh v? trong không gian.

Gi?a tháng 10, NASA ?ã hé l? lo?i phi thuy?n không gian ho?t ??ng trong qu? ??o Trái ??t h?n 500 ngày qua mà không ai bi?t. Nh?ng ng??i ?ng h? thuy?t âm m?u thì cho r?ng, ?ây có th? là v? khí không gian ?? xâm chi?m ho?c phá h?y v? tinh c?a n??c khác.

M? nh?n siêu kính thiên v?n, s?n sàng chi?n tranh

C?u t?o h?t s?c tinh vi c?a kính thiên v?n SST do Australia thi?t k?.

Kính vi?n v?ng này có th? ph? lên m?t di?n tích g?p hai l?n n??c M? trong vài giây và quét ???c toàn b? d?i qu? ??o ??a t?nh trong ph?m vi quan sát, t??ng ???ng ¼ b?u tr?i. Kính thiên v?n STT ???c Công ty Nghiên c?u D? án Qu?c phòng C?p cao ? Australia nghiên c?u ch? t?o và chuy?n giao cho Không quân M? m?i ?ây. Thi?t b? m?i này s? ???c ??t ? c?n c? quân s? White Sands Missile Range t?i bang New Mexico.

Kính thiên v?n do thám v? tr? tân ti?n nh?t hi?n nay có kh? n?ng dò tìm nh?ng v?t th? trong v? tr? kích th??c nh? b?ng qu? bóng tennis. S? h?u kính thiên v?n này s? là l?i th? l?n trong giám sát v? tr? và t?ng thêm n?ng l?c quân s? cho n??c M?.

“Chúng ta r?t ít có c? h?i ???c ch?ng ki?n m?t v? khí quân s? t?i tân ??n v?y”, thi?u t??ng Không quân Nina Armagno tuyên b? trong l? chuy?n giao. Bà Nina là giám ??c Trung tâm ?i?u hành V? tr? Không quân (DARPA) tr? s? ? bang Colorado chuyên nghiên c?u, phân tích, d? ?oán các k? sách không gian chi?n l??c.

Theo DARPA, kính thiên v?n SST là ??t phá trong thi?t k? kính vi?n v?ng v?i ph?n m?m x? lý ?nh tân ti?n, cho phép phát hi?n v?t th? nhanh h?n tr??c nhi?u l?n. Kính thiên v?n STT cho phép quan sát cùng lúc 10.000 v?t th? nh? b?ng qu? bóng tennis.

Ngoài ra, kính vi?n v?ng này có th? quét lên m?t di?n tích g?p hai l?n n??c M? trong vài giây và quét ???c toàn b? d?i qu? ??o ??a t?nh trong ph?m vi quan sát, t??ng ???ng ¼ b?u tr?i.

“T? quan ?i?m quân s?, kính thiên v?n STT là kh?c tinh v?i v? tinh v? tr?”, Nina nói. “?ó là lí do vì sao mà kính thiên v?n này ??c bi?t quan tr?ng v?i Tr?m Ch? huy V? tr? Không quân”. Giám ??c Nina nh?n m?nh các m?i nguy trên th? gi?i ?ã thay ??i: “Gi? ?ây môi tr??ng tác chi?n không ch? là ??t li?n, trên bi?n hay trên không. Chúng ta c?n ph?i chu?n b? cho nh?ng cu?c xung ??t ngoài v? tr?”.

“Nhi?u qu?c gia trên th? gi?i ?ã nh?n ra ?u th? c?a M? và n? l?c tìm cách ?áp tr? s?c m?nh c?a kính thiên v?n này”, bà Nina nói. “Vào n?m 2025, Nga và Trung Qu?c có th? gây h?a cho m?i v? tinh n??c M? phóng lên qu? ??o. N?u M? và ??ng minh mu?n ng?n ch?n ??i ph??ng xâm h?i l?i ích, chúng ta ph?i có v? khí c?a riêng mình”.

Bà Nina cho bi?t, ?? chu?n b? cho cu?c chi?n trong không gian và gi?m nguy c? xung ??t trên v? tr?, “n??c M? ph?i th?y tr??c các ho?t ??ng khiêu khích ?? có k? ho?ch ?áp tr? phù h?p”. Theo bà Nina, ?i?m quan tr?ng nh?t là ph?i hi?u ???c chuy?n gì ?ang x?y ra trên v? tr?, m?c ?ích là gì, v?t th? nào ?ang t?n t?i và chúng s? nh?m vào ?âu. T?t c? s? ???c th?c hi?n t?t nh? s? h? tr? c?a kính thiên v?n SST.

Nga s? có máy bay ném bom t?n công t?... v? tr?

Máy bay này s? ???c c?t cánh l?n ??u tiên vào n?m 2018 và s? ???c s?n xu?t hàng lo?t vào n?m 2021. Máy bay ném bom Tu-160M2 s? ???c trang b? ??ng c? NK-32 c?i ti?n vào cu?i n?m 2016, qua ?ó cho phép nó ??t ?? cao t?i ?a h?n 18.200 m và ho?t ??ng ? t?ng bình l?u Trái ??t.

M?t ngu?n tin thu?c ngành công nghi?p Nga cho bi?t: '??ng c? NK-32 phiên b?n m?i không ch? ??n thu?n là m?t ??ng c? ph?n l?c máy bay thông th??ng, nó c?ng là m?t lo?i ??ng c? tên l?a. Nh? ?ó Tu-160M2 có th? ??t ?? cao mà không có m?t h? th?ng phòng không nào có th? b?n t?i'.

Ch? huy Không quân Nga Viktor Bondarev cho bi?t, B? Qu?c phòng Nga có k? ho?ch mua v? kho?ng 50 máy bay Tu-160M2. Nga c?ng ?ang nghiên c?u ch? t?o thêm m?t lo?i máy bay ném bom th? h? m?i mang tên PAK-DA, tuy nhiên quá trình phát tri?n ?ang g?p m?t s? v?n ??.

Ông Dmitry Litovkin, chuyên gia phân tích quân s? Nga nói r?ng: 'B? Tham m?u Không quân Nga ?ang c?n m?t máy bay ném bom thay th? cho PAK-DA. S? có nhi?u oanh t?c c? b? ng?ng s? d?ng trong t??ng lai và viêc chu?n b? m?t ph??ng án thay th? là c?n thi?t'.

M?t ngu?n tin cho bi?t, d? án trên có th? s? là ch??ng trình phát tri?n quân s? ??t ti?n nh?t c?a Nga trong th?p niên 2020. Chi phí c?a nó s? ngang v?i d? án ch? t?o tàu ng?m h?t nhân l?p Borei, t?c là vào kho?ng 5 ??n 7 t? USD. Các chuyên gia quân s? cho bi?t, Tu-160M2 s? không ch? ??n thu?n là m?t oanh t?c c? thông th??ng.

'Máy bay này có th? s? d?ng các lo?i tên l?a th??ng c?ng nh? tên l?a h?t nhân, bao g?m các lo?i tên l?a t?m xa Kh-101 và Kh-555', ông Pyotr Dainekin, c?u ch? huy Không quân Nga cho bi?t.

'Ngoài ra, Tu-160 có th? mang theo nhi?u lo?i bom khác nhau, t?i ?a là kho?ng 40 t?n'. Ông Dainekin nh?n ??nh, máy bay Tu-160M2 có th? t?n công các m?c tiêu ?ã ??nh t? kho?ng cách r?t xa, ngoài t?m b?n c?a các h? th?ng phòng không c?a ??i ph??ng.

Nguy?n H?ng-K.L ( T?ng h?p)

Nguồn tin: Báo Giáo dục và Thời đại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn