Châu Á trở thành "đối thủ đáng gờm" của SpaceX, NASA trong cuộc đua chinh phục sao Hỏa

Thứ ba - 03/10/2017 04:06
Hãy điểm danh các "vận động viên" trong cuộc chạy đua lên sao Hỏa, trong đó, những đại diện mới từ châu Á cũng rất đáng gờm!
NASA phóng thử tên lửa trong kế hoạch chinh phục sao Hỏa. Ảnh: NASA.
NASA phóng thử tên lửa trong kế hoạch chinh phục sao Hỏa. Ảnh: NASA.

Th? 6 ngày 29/9/2017 v?a qua, CEO c?a SpaceX là Elon Musk ?ã ti?t l? nh?ng b??c ti?n m?i nh?t trong gi?c m? chinh ph?c sao H?a c?a mình t?i H?i ngh? Thiên v?n h?c Qu?c t? (IAC) l?n th? 68 t? ch?c t?i thành ph? Adelaide (Nam Australia) (??c chi ti?t bu?i di?n thuy?t, t?i ?ây).

Nh?ng không ch? có Elon Musk và công ty SpaceX c?a mình nuôi d??ng tham v?ng này, trên th? gi?i v?n có nh?ng "??i th? n?ng ký" v?i Elon Musk, h? c?ng ?ang t?ng t?c cho cu?c ?ua chinh ph?c không gian mà ?ích ??n chính là sao H?a, c? th?:

1. NASA và Boeing (M?)

Châu Á tr? thành ??i th? ?áng g?m c?a SpaceX, NASA trong cu?c ?ua chinh ph?c sao H?a - ?nh 1.

NASA là ?ng c? viên sáng nh?t trong cu?c ?ua lên sao H?a. ?nh NASA.

Cu?c ch?y ?ua lên sao H?a b?t ??u t? th?p k? 60 c?a th? k? tr??c mà ban ??u ch? là cu?c ?ua song mã gi?a M? và Liên Xô (nay là Nga) trong th?i k? Chi?n tranh L?nh mà kh?i ??u là nh?ng b?c ?nh ??u tiên do tàu v? tr? Mariner 4 (M?) ch?p ???c n?m 1965.

Liên Xô c?ng b?t phá ngay sau ?ó khi g?i tín hi?u th?m dò lên sao H?a. M?c dù v?y M? v?n ch?y tr??c m?t b??c khi tàu th?m dò Mariner 6 và 7 ???c phóng thành công 4 n?m sau ?ó, trong khi Liên Xô v?n th?t b?i sau 2 l?n n? l?c làm ?i?u t??ng t?.

??n n?m 1971 thì NASA ?ã là n??c ??u tiên phóng thành công tàu v? tr? Mariner 9 bay quanh qu? ??o sao H?a, Liên Xô v?n theo sát M? v?i thành công t??ng t? c?a các tàu Mars 2, Mars 3.

K? t? ?ó, 2 qu?c gia này ??u c?nh tranh gay g?t không ng?ng ngh? nh?ng càng v? sau thì M? có l? ?ã v??t xa Liên Xô và Nga sau này v?i nh?ng thành công ?n t??ng.

Không may sau ?ó, các con tàu nh? Mars Climate Orbiter, Mars Polar Lander ??u g?p s? c? khi?n NASA ph?i ?ánh giá l?i tham v?ng c?a mình. Tuy th?n tr?ng h?n vì nh?ng th?t b?i nh?ng NASA v?n kiên trì theo ?u?i gi?c m? sao H?a v?i con tàu Mars Odyssey ???c phóng ?i n?m 2001.

M?t ??i di?n ?áng g?m khác c?ng t?i t? M? là hãng s?n xu?t máy bay Boeing khi tuyên b? s? ?ánh b?i SpaceX c?a Elon Musk trong cu?c ?ua lên sao H?a.

Châu Á tr? thành ??i th? ?áng g?m c?a SpaceX, NASA trong cu?c ?ua chinh ph?c sao H?a - ?nh 2.

Boeing tuyên b? s? ?ánh b?i SpaceX. ?nh Beyond Earth.

Tr??c ?ó, Boeing ?ã giúp NASA ?ánh b?i Liên Xô trong cu?c ?ua M?t Tr?ng.Dennis Muilenburg, CEO c?a Boeing còn hùng h?n tuyên b? t?i 1 s? ki?n ? Chicago (M?): "Tôi tin r?ng ng??i ??u tiên ??t chân lên sao H?a s? ?i trên m?t qu? tên l?a c?a Boeing".

Hi?n nay, hãng này v?n ti?p t?c h?p tác v?i NASA nh?m t?o ra lo?i tên l?a ??y m?nh m? nh?t "Space Launch System" hay Saturn V ?? t?o l?c ??y cho cu?c ch?y ?ua sau này.

 

 

Gi? ?ây c? NASA và Space X, Boeing v?n là nh?ng ??i di?n cho M? trên cu?c ?ua vào không gian. Cu?c ?ua song mã ?ã tr? thành cu?c ?ua sôi ??ng c?a r?t nhi?u "v?n ??ng viên" tham gia khác t?i t? châu Á và châu Âu:

2. Các ??i di?n t? châu Á

a. UAE (Các Ti?u v??ng qu?c ? R?p Th?ng nh?t)

Châu Á tr? thành ??i th? ?áng g?m c?a SpaceX, NASA trong cu?c ?ua chinh ph?c sao H?a - ?nh 3.

UAE s? tham gia vào cu?c ?ua lên sao H?a. ?nh The National.

Tháng 2 n?m 2017, UAE ?ã thông báo k? ho?ch xây d?ng c? m?t thành ph? ??u tiên trên hành tinh ?? n?m 2117 thông qua C? quan Truy?n thông Dubai.

Saeed Al Gergawi - Giám ??c ch??ng trình sao H?a t?i Mohammed bin Rashid Space Centre (MBRSC) ?ã công b? k? ho?ch trên t?i h?i ngh? th??ng ??nh Humans to Mars, Washington, DC.

b. ?n ??

?n ?? là qu?c gia t?i t? châu Á ??u tiên có th? phóng thành công tàu th?m dò Mars Orbiter Mission (MOM) hay Mangalyaan (theo ti?ng Hindi là "Tàu sao H?a") t? hòn ??o n?m ? phía nam Shriharikota lên sao H?a.

Indian Space Research Organization (T? ch?c Nghiên c?u Không gian ?n ??) c?ng cho bi?t m?i n?m n??c này 1,1 t? USD/n?m dành cho các ch??ng trình không gian ??a qu?c gia ?ông dân này tr? thành m?t ??i th? n?ng ký trong cu?c ?ua sao H?a. 

c. Trung Qu?c

Châu Á tr? thành ??i th? ?áng g?m c?a SpaceX, NASA trong cu?c ?ua chinh ph?c sao H?a - ?nh 4.

Trung Qu?c cho th?y tham v?ng sao H?a nh?ng n?m g?n ?ây. ?nh Daily Mirror.

Nh?ng ??i di?n ??u tiên t?i t? châu Á chính là Nh?t B?n và Trung Qu?c, tuy nhiên n?m 2003 Nh?t ?ã th?t b?i khi ??a v? tinh lên qu? ??o sao H?a dù cho là m?t c??ng qu?c công ngh?.

Trung Qu?c sau ?ó c?ng th?t b?i v?i tàu th?m dò sao H?a Yinghuo-1, ?i?u này ?ã làm cho Trung tâm Khoa h?c không gian qu?c gia Trung Qu?c quy?t ??nh d?ng th? nghi?m các d? án lên sao H?a l?i cho t?i n?m 2016.

Trung Qu?c ch? tr? l?i ???ng ?ua v?i con tàu s? ???c phóng n?m 2020 sau khi ?n ?? ??y m?nh t?c ?? trong cu?c ?ua v?i k? l?c th? gi?i b?ng cách phóng 104 v? tinh ch? t? m?t tên l?a duy nh?t.

N?m 2022, Tr?m không gian (CSS) hoàn thi?n ??u tiên c?a Trung Qu?c c?ng s? ?i vào ho?t ??ng nh? m?t kh?ng ??nh v? chi?n l??c lâu dài mà Trung Qu?c s? không d? gì t? b? ???ng ?ua.

3. Các ??i di?n t?i t? châu Âu

a. European Space Agency (C? quan v? tr? Châu Âu - ESA)

M?c dù th?t b?i trong vi?c ??a tàu th?m dò h?p tác v?i Nga là Trace Gas Orbiter (TGO) hay tàu Schiaparelli ?? b? lên b? m?t sao H?a ?? tìm ki?m d?u hi?u s? s?ng trong khí quy?n sao H?a.

?ây là m?t ph?n s? m?nh c?a nhi?m v? ExoMars – m?t s? h?p tác gi?a ESA và c? quan v? tr? Roscosmos c?a Nga trong công cu?c chinh ph?c sao H?a trong t??ng lai.

b. Hà Lan

Hà Lan c?ng ??t m?c tiêu ??a ng??i lên sao H?a n?m 2027 do chính CEO c?a Mars One là Bas Lansdorp tuyên b?.

Châu Á tr? thành ??i th? ?áng g?m c?a SpaceX, NASA trong cu?c ?ua chinh ph?c sao H?a - ?nh 5.

Bas Lansdorp ti?t l? k? ho?ch ??a ng??i lên sao H?a trong 10 n?m t?i. ?nh: Mars One.

Ông cho bi?t nhóm ng??i ???c ch?n s? s?ng ??n h?t ??i trên sao H?a v?i 4 ng??i cho chuy?n ?i ??u tiên và m?i chuy?n ?i s? cách nhau 2 n?m. M?c dù v?y, tuyên b? này ???c cho là quá ngông cu?ng và b?t kh? thi vì chi phí cho d? án... quá bèo!

Có th? th?y, cu?c ?ua chinh ph?c hành tinh ?? ?ang ? trong nh?ng giai ?o?n sôi ??ng h?n bao gi? h?t. Hy v?ng trong th?p k? t?i, chúng ta s? ???c ch?ng ki?n nh?ng màn b?t phá mà các t? ch?c và qu?c gia trên h?a h?n.

Bài vi?t ???c t?ng h?p t? các ngu?n: Zing.vn, Giaoduc.edu.vn, Vietbao.vn, Money.cnn.com,Accuweather.com

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn