14 điều điên rồ thiên tài công nghệ Elon Musk đang theo đuổi

Thứ tư - 04/10/2017 00:19
Elon Musk - CEO của Tesla và SpaceX - có một cái nhìn rất thú vị về cả thế giới chúng ta đang sống lẫn về vũ trụ bao la.
14 điều điên rồ thiên tài công nghệ Elon Musk đang theo đuổi

Theo BusinessInsider, hôm th? sáu v?a qua, t? phú ng??i Nam Phi này v?a tuyên b? s? s? d?ng tên l?a c?a SpaceX ?? v?n chuy?n con ng??i t? n?i này ??n n?i kia ngay trên...Trái ??t ch? trong vòng 30 phút. Có th? ?ó là m?t tuyên b? ?iên r?, nh?ng n?u b?n xem l?i nh?ng ý t??ng "b?t th??ng" nh?t t? tr??c ??n nay c?a Elon Musk thì b?n s? th?y ?ây là m?t ?i?u quá bình th??ng ??i v?i v? CEO n?i ti?ng k? qu?c này.

D??i ?ây là t?ng h?p 14 ?i?u ?iên r? mà Elon Musk h?ng tin:

1. Musk nói ông mu?n ??a ng??i lên Sao H?a vào n?m 2024

Musk phát bi?u vào tháng 6/2016 r?ng SpaceX ?ang chu?n b? cho nh?ng chuy?n bay v?n t?i lên Sao H?a, và chúng t?t nhiên s? có th? mang theo con ng??i. V?i l?p lu?n r?ng qu? ??o Trái ??t - Sao H?a s? g?p nhau m?i 26 tháng, t?c là l?n l??t vào các n?m 2018 và 2020, SpaceX s? b?t ??u ??a con ng??i lên Sao H?a vào n?m 2024 và ??n n?i vào n?m 2025.

2. Ông còn chia s? ý t??ng v? vi?c thành l?p m?t chính ph? trên...Sao H?a

Musk cho bi?t: "Tôi ngh? hình th?c chính ph? c?a Sao H?a s? là dân ch? tr?c ti?p ch? không ph?i dân ch? ??i di?n".

"?i?u ?ó có ngh?a là m?i ng??i dân có th? b? phi?u tr?c ti?p ?? gi?i quy?t các v?n ??. Tôi ngh? ?i?u ?ó s? t?t h?n b?i ti?m n?ng c?a n?n dân ch? hi?n nay ?ã gi?m ?i ?áng k?".

3. Ông không ch? mu?n con ng??i t?n t?i ???c trên Sao H?a, mà còn mu?n xây d?ng m?t thành ph? phát tri?n th?nh v??ng

Elon Musk cho bi?t ông mu?n m?i th? xu?t hi?n trên Sao H?a, t? các nhà máy luy?n kim cho t?i các c?a hàng Pizza.

4. Tuy nhiên ông c?ng cho r?ng b?t k? ai mu?n lên Sao H?a ??u tiên nên "s?n sàng ?? ch?t"

"Chuy?n bay ??u tiên lên Sao H?a s? r?t nguy hi?m. Nguy c? x?y ra thi?t h?i là r?t cao và không có cách nào tránh kh?i chuy?n ?ó c?".

5. N?u b?n không hào h?ng v?i Sao H?a thì c?ng nên lên tên l?a c?a SpaceX ?? ?i m?t vòng quanh th? gi?i cho bi?t

"Ng??i ta th??ng ngh? nh?ng chuy?n ?i vòng quanh Trái ??t ph?i m?t r?t nhi?u th?i gian, nh?ng chúng có th? th?c hi?n ???c ch? trong vòng n?a ti?ng".

6. Nh?ng n?u b?n quy?t ??nh m?o hi?m lên Sao H?a thì ch?t gi?a v? tr? c?ng không ph?i là ?i?u quá t?

"T?i ngh? n?u b?n ???c ch?n m?t n?i ?? ch?t, thì Sao H?a rõ ràng không ph?i là m?t ý ki?n t?i"

7. Khuy?n khích ng??i ta ??ng ?i xe t? lái gi?ng nh? gi?t h? v?y

Musk nói ?i?u này vào tháng 10/2016 trong b?i c?nh truy?n thông ?ang ch?a m?i dùi vào Tesla vì s? c? tai n?n do xe t? lái c?a hãng. Theo ?ó ông cho r?ng truy?n thông t?p trung quá nhi?u vào m?t v? tai n?n do xe t? lái gây ra, trong khi m?i n?m có ??n 1.2 tri?u ng??i ch?t vì xe...ng??i lái thì l?i ch?ng ai quan tâm.

"Tôi ngh? các b?n nên suy ngh? c?n th?n tr??c khi vi?t nh?ng bài báo khuyên ng??i ta không nên dùng xe t? lái, vì khi làm v?y là b?n ?ang gi?t ng??i ta ??y".

8. Ông còn so sánh vi?c m?t công ty nh?n trách nhi?m v? các v? tai n?n liên quan xe t? lái gi?ng nh? m?c k?t trong thang máy

"Tôi ngh? trách nhi?m nên thu?c v? phía b?o hi?m" - Musk tr? l?i khi ???c h?i li?u Tesla có nh?n trách nhi?m hay không n?u xe t? lái c?a h? gây tai n?n.

"Quan ?i?m v? xe t? lái, c?ng gi?ng nh? b? k?t trong m?t chi?c thang máy v?y. Otis (công ty chuyên s?n xu?t thang máy) có nh?n trách nhi?m cho t?t c? các v? tai n?n liên quan thang máy c?a h? trên toàn th? gi?i không? Ch?c ch?n là không r?i".

9. Elon Musk th??ng xuyên t? h?i li?u có ph?i con ng??i ch? là nh?ng AI trong m?t trò ch?i gi? l?p c?a m?t n?n v?n minh khác hay không?

Musk cho bi?t ?i?u này là ?iên r?. Ông và anh trai ?ã th?o lu?n ?i?u này nhi?u ??n n?i h? ph?i ra ?i?u lu?t c?m ti?p t?c nh?c ??n nó m?i khi hai anh em ?i t?m n??c nóng!

10. Tuy nhiên, v?n có kh? n?ng chúng ta ?ang s?ng trong m?t trò gi? l?p

"Có kh? n?ng 1.000.000.000:1 r?ng chúng ta ?ang s?ng trong cu?c s?ng th?c ch? không ph?i trong m?t trò gi? l?p (t?c là kh? n?ng chúng ta s?ng trong trò gi? l?p v?n có th? x?y ra)".

11. Con ng??i nên hi v?ng là h? ?ang s?ng trong m?t th? gi?i gi? l?p

"Chúng ta nên hi v?ng ?ó là s? th?t, b?i trong tr??ng h?p ng??c l?i n?u n?n v?n minh ng?ng ti?n lên, thì có th? là do m?t bi?n c? kh?ng khi?p ?ã xóa s?ch nhân lo?i".

"Do ?ó chúng ta nên hi v?ng ?ây là m?t trò gi? l?p. Chúng ta s? t?o nên nh?ng gi? l?p không th? phân bi?t ???c v?i th?c t?i, ho?c n?n v?n minh c?a chúng ta s? tuy?t di?t"

12. Con ng??i th?c ra ?ã là nh?ng cyborg

Musk cho r?ng vi?c con ng??i hi?n di?n trong th? gi?i s? thông qua th? ?i?n t? hay các ph??ng ti?n xã h?i ?ã mang l?i cho chúng ta "nh?ng n?ng l?c siêu nhiên" nh? cyborg.

"Hi?n nay, b?n có nhi?u n?ng l?c h?n t?ng th?ng M? 20 n?m v? tr??c. B?n có th? tr? l?i m?i câu h?i, g?i video v?i b?t k? ai, b?t k? ?âu. B?n có th? g?i tin nh?n cho hàng ngàn ng??i m?t lúc. Qu? là nh?ng ?i?u không th? tin ???c".

13. Ông th?m chí còn ngh? ??n vi?c thêm m?t "l?p v? k? thu?t s?" lên b? não ng??i ?? tránh chúng ta tr? thành nô l? c?a AI

"Tôi không thích ý t??ng mình b? bi?n thành nô l? c?a AI. Và ch? có m?t gi?i pháp là chúng ta thêm vào m?t "l?p v? AI" lên não, m?t l?p v? th? ba có th? ho?t ??ng và t??ng thích t?t v?i ph?n còn l?i c?a c? th?".

14. Cu?i cùng, Elon Mush cho r?ng AI là m?i hi?m h?a l?n nh?t v?i s? t?n t?i c?a con ng??i

"Chúng ta c?n ??c bi?t c?n th?n v?i AI. Tôi ngh? r?ng c?n ph?i có m?t ?i?u lu?t ? c?p ?? qu?c gia ho?c qu?c t? ?? ??m b?o r?ng chúng ta không gây ra m?t ?i?u gì ?ó ngu ng?c. Ch?i v?i AI gi?ng nh? tri?u h?i l? qu? d? v?y".

B?n hi?u ???c bao nhiêu trong s? nh?ng ?i?u v? t? phú k? qu?c này nói?

T?n Minh

Nguồn tin: VnReview

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn