Sử dụng dịch vụ wi-fi miễn phí khi đến Nhật Bản

Thứ ba - 03/10/2017 05:07
Hành khách mua vé máy bay trên các chuyến bay của VNA hoặc ANA từ Việt Nam đi Nhật sẽ được sử dụng wi-fi miễn phí và không giới hạn trong vòng 4 ngày tại xứ sở Mặt trời mọc.
Sử dụng dịch vụ wi-fi miễn phí khi đến Nhật Bản
Nh?m ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng và tr?i nghi?m internet c?a hành khách trong m?i chuy?n bay t?i Nh?t B?n, t? ngày 01/10/2017 ??n ngày 28/02/2018, Vietnam Airlines (VNA) và ??i tác chi?n l??c All Nippon Airways (ANA) l?n ??u tiên h?p tác tri?n khai ch??ng trình khuy?n m?i, cung c?p d?ch v? wi-fi mi?n phí v?i tên g?i “Xin chào Nh?t B?n!”. Theo ?ó, các hành khách mua vé máy bay trên các chuy?n bay c?a VNA ho?c ANA t? Vi?t Nam ?i Nh?t s? ???c s? d?ng wi-fi mi?n phí và không gi?i h?n trong vòng 4 ngày t?i x? s? M?t tr?i m?c.
V?i s? ?u vi?t t? công ngh? truy?n thông không dây 4G/LTE t?c ?? k?t n?i cao và ?n ??nh, hành khách có th? d? dàng k?t n?i internet t?i Nh?t B?n m?i lúc, m?i n?i. ??c bi?t, dung l??ng s? d?ng không gi?i h?n s? giúp khách hàng tho?i mái l??t web, xem phim, g?i ?i?n tho?i ho?c “video call” v?i b?n bè, ng??i thân. ??i v?i nh?ng ai du l?ch theo nhóm, b? ??nh tuy?n Wi-Fi là s? l?a ch?n lý t??ng v?i kh? n?ng cho phép nhi?u thi?t b? k?t n?i internet t?i cùng m?t th?i ?i?m, thu?n ti?n h?n các d?ch v? truy?n th?ng nh? chuy?n vùng (roaming) hay thay SIM, n?p th? ?i?n tho?i. 

Ông Tr?nh Ng?c Thành, Phó T?ng giám ??c Vietnam Airlines cho bi?t: "?ây là l?n ??u tiên Vietnam Airlines và ??i tác chi?n l??c All Nippon Airways tri?n khai ch??ng trình khuy?n m?i chung, mang ??n l?i ích ngày càng phong phú, ?a d?ng h?n cho khách hàng. Qua ch??ng trình “Xin chào Nh?t B?n!”, hai hãng mong mu?n t?o c? h?i ?? hành khách có th? k?t n?i và chia s? v?i b?n bè, ng??i thân nh?ng kho?nh kh?c ?áng nh? nh?t t?i ?i?m ??n tuy?t v?i nh? Nh?t B?n. ?ây c?ng là d?p ?? chúng tôi g?i l?i tri ân, kh?ng ??nh cam k?t không ng?ng mang ??n nh?ng hành trình tr?n v?n và hài lòng nh?t cho hành khách”.
?? s? d?ng d?ch v? wi-fi ti?n l?i này, sau khi mua vé trên website ho?c phòng vé, ??i lý c?a hai hãng, khách hàng ch? c?n ??ng ký t?i ??a ch? www.ana-vna.com tr??c th?i gian kh?i hành 4 ngày. Sau khi h? cánh, hành khách s? nh?n b? ??nh tuy?n wi-fi t?i sân bay và hoàn tr? tr??c khi r?i Nh?t B?n. Nh?ng khách hàng s? d?ng wi-fi quá 4 ngày s? t? tr? chi phí phát sinh là 720JPY (t??ng ???ng 147.000 ??ng/ngày), m?t m?c giá c?ng r?t h?p lý so v?i các ph??ng án d?ch v? khác.
??c bi?t, khách hàng có c? h?i tham gia b?c th?m may m?n khi ??ng kí d?ch v? wi-fi mi?n phí t? ngày 27/09 - 25/12/2017 v?i nhi?u ph?n quà h?p d?n bao g?m: 2 c?p vé kh? h?i h?ng th??ng gia hành trình t? Vi?t Nam ?i Nh?t B?n; 4 ?i?n tho?i iPhoneX 64GB, 50 mô hình máy bay và 200 phi?u mua hàng t?i trung tâm mua s?m AEON. 
K?t qu? b?c th?m s? ???c công b? vào ngày 20/01/2018. Danh sách khách hàng trúng gi?i s? ???c công b? qua email, website c?a hai hãng và website c?a ch??ng trình www.ana-vna.com. 
Ch??ng trình Xin chào Nh?t B?n! là m?t ph?n trong n?i dung h?p tác chi?n l??c gi?a VNA và ANA - hãng hàng không 5 sao l?n nh?t và duy nh?t t?i Nh?t B?n. Sau khi ANA Holdings (công ty m? c?a ANA) mua l?i 8,8% c? ph?n c?a VNA vào n?m 2016, hai hãng hàng không ?ã h?p tác liên doanh trên 10 ???ng bay qu?c t? gi?a Nh?t B?n - Vi?t Nam và 25 ???ng bay n?i ??a tr?ng ?i?m gi?a hai qu?c gia, t?o ?i?u ki?n cho du khách ?i l?i thu?n ti?n h?n nh? vào các l?a ch?n bay khác nhau. VNA hi?n ?ang khai thác 156 chuy?n bay/tu?n trên 10 ???ng bay gi?a Nh?t B?n và Vi?t Nam, trong ?ó 20 chuy?n khai thác b?ng máy bay Airbus A350-900XWB và Boeing 787-9 Dreamliner. ANA khai thác 21 chuy?n bay/tu?n trên hai ???ng bay.
 

Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Cục Hàng không Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn