Các xu hướng và thách thức toàn cầu trong quản lý không lưu

Thứ ba - 03/10/2017 04:39
Phương thức bay dựa trên tính năng dẫn đường tiên tiến (SID/STAR RNAV1) tại Cảng HKQT Nội Bài
Phương thức bay dựa trên tính năng dẫn đường tiên tiến (SID/STAR RNAV1) tại Cảng HKQT Nội Bài
Môn-trê-an, ngày 18/9/2017 - Jeff Poole, T?ng giám ??c CANSO, T? ch?c các Nhà cung c?p d?ch v? B?H?B Hàng không dân d?ng, ?ã trao ??i v?i H?i ??ng T? ch?c Hàng không dân d?ng Qu?c t? (ICAO) v? các xu h??ng toàn c?u ?nh h??ng ??n qu?n lý không l?u, nh?ng gi?i pháp mà CANSO, ICAO và các qu?c gia có th? làm ?? gi?i quy?t nh?ng thách th?c này. Ông nh?n m?nh r?ng CANSO ?ang n? l?c cùng ICAO ph?i h?p th?c hi?n các ?u tiên, sáng ki?n ??và ch??ng trình c?a mình, nh?t là K? ho?ch không v?n toàn c?u (GANP) và K? ho?ch an toàn hàng không toàn c?u (GASP). Jeff Poole v?ch ra n?m thách th?c và xu h??ng chính ?nh h??ng ??n qu?n lý không l?u.

Th? nh?t, là ??m b?o ??u t? c?n thi?t ?? hi?n ??i hóa và c?i thi?n c? s? h? t?ng qu?n lý không l?u ?? có th? ?áp ?ng s? t?ng tr??ng c?a v?n t?i hàng không. Ngành qu?n lý không l?u ?ang th?c hi?n vai trò c?a mình b?ng các ph??ng th?c bay và công ngh? m?i hi?u qu? h?n. Các qu?c gia có vai trò r?t quan tr?ng trong vi?c hi?n ??i hoá vùng tr?i b?ng cách th?c hi?n nâng c?p kh?i h? th?ng hàng không theo ICAO (ASBU); ??m b?o ?? ngu?n l?c tài chính công ?? ??u t? c? s? h? t?ng qu?n lý không l?u và xây d?ng các k? ho?ch tri?n khai qu?n lý không l?u m?nh m? h?n ?? ??nh h??ng các ?u tiên b? trí ngu?n v?n.

Th? hai, là t? ch?c hài hòa vùng tr?i gi?a các khu v?c ?? nâng cao hi?u qu?. Vi?c t? ch?c vùng tr?i và cung c?p các d?ch v? không l?u d?a trên c? s? các yêu c?u khai thác, ch? không ph? thu?c vào biên gi?i qu?c gia. ?i?u này ch? có th? th?c hi?n ???c khi m?t qu?c gia ?y quy?n vi?c cung c?p d?ch v? không l?u cho m?t qu?c gia ho?c nhà cung c?p khác. S? ??ng b? hoá c?ng có th? ???c ti?n hành b?i các qu?c gia khi chia s? d? li?u thông qua vi?c ra quy?t ??nh h?p tác; th?c hi?n d?n ???ng theo tính n?ng (PBN) cho phép tàu bay di chuy?n theo các các ???ng bay hi?u qu? h?n v?i ?? chính xác cao h?n và th?c hi?n qu?n lý lu?ng không l?u ?? ??m b?o vi?c s? d?ng có hi?u qu? n?ng l?c hi?n có.


T?  7 gi? 00 ngày 27/4/2017, T?ng công ty Qu?n lý bay Vi?t Nam chuy?n ??i 
T? ch?c vùng tr?i khu v?c ki?m soát ti?p c?n Tân S?n Nh?t

Th? ba, là qu?n lý các công ngh? m?i, ??c bi?t là t?p trung vào tác ??ng c?a chúng ??n con ng??i trong qu?n lý không l?u và k?t qu? s?n xu?t kinh doanh. Ch?ng h?n, vi?c s? d?ng các ?ài ki?m soát không l?u t? xa ho?c ?ài KSKL???c s? hóa s? mang l?i nhi?u l?i ích. CANSO c?ng kêu g?i ICAO và các qu?c gia áp d?ng các quy ??nh v? ti?p c?n d?a trên tính n?ng d?n ???ng. T??ng t?, ADS-B không gian cho phép giám sát các vùng xa và ??i d??ng hi?n nay ?ang ngoài t?m ph? c?a trang thi?t b? giám sát. CANSO yêu c?u ICAO ?ánh giá và c?p nh?t các tiêu chu?n và khuy?n cáo th?c hành (SARPs) ?? ??a ADS-B  không gian vào các h? th?ng qu?n lý không l?u hi?n t?i. V?i h? th?ng hàng không ngày càng ???c k?t n?i v?i nhau, chúng ?ã tr? nên d? b? t?n công trên m?ng h?n. CANSO ?ang thúc ??y xây d?ng m?t m?ng l??i khép kín có kh? n?ng t??ng tác toàn c?u, không th? ti?p c?n v?i công chúng, c?ng nh? thúc ??y các bi?n pháp an ninh m?ng.

Th? t?, là các bi?n pháp nh?m ?áp ?ng s? phát tri?n c?a nh?ng ng??i s? d?ng vùng tr?i phi truy?n th?ng m?i. ??i v?i các h? th?ng tàu bay th? nghi?m t? xa (RPAS) ho?c tàu bay không ng??i lái, CANSO ?ang kêu g?i xây d?ng các quy ??nh m?i mang tính toàn c?u ?? ??m b?o r?ng t?t c? các qu?c gia ??u áp d?ng các tiêu chu?n t??ng t?, v?i vi?c ??ng ký b?t bu?c ??i v?i tàu bay không ng??i lái; c?p ch?ng nh?n và hu?n luy?n cho ng??i s? d?ng tàu bay không ng??i lái. ??i v?i các bóng bay cao, CANSO ?ang làm vi?c v?i ICAO ?? phát tri?n các tiêu chu?n tách bi?t gi?a khí c?u và tàu bay và qu?n lý r?i ro ??i v?i tàu bay do ph?i gi?m ?? cao b?t ng?. ??i v?i s? gia t?ng c?a các ph??ng ti?n không gian, CANSO ?ang nghiên c?u các bi?n pháp nh?m k?t h?p qu?n an toàn các ph??ng ti?n không gian khi ho?t ??ng v?i qu?n lý không l?u. Trong ?ó, xây d?ng các nguyên t?c và s? ph?i h?p rõ ràng gi?a các c? quan có trách nhi?m khác nhau ?? qu?n lý các ph??ng ti?n ?ó ? m?i ?? cao.

Th? n?m, là duy trì và c?i ti?n h?n n?a an toàn hàng không m?c dù nhu c?u ngày càng t?ng, ng??i m?i tham gia và s? ph?c t?p ngày càng gia t?ng. CANSO ?ang tri?n khai tiêu chu?n xu?t s?c trong qu?n lý không l?u (SEANS-Safety) ?? ?ánh giá các h? th?ng qu?n lý an toàn c?a các Nhà cung c?p d?ch v? b?o ??m ho?t ??ng bay. CANSO yêu c?u ICAO qu?ng bá nó ?? nó tr? thành m?t tiêu chu?n cho t?t c? các nhà cung c?p d?ch v? b?o ??m ho?t ??ng bay. CANSO c?ng yêu c?u các qu?c gia ??m b?o r?ng “V?n hoá Công b?ng” ???c áp d?ng trong ho?t ??ng th?c ti?n c?a mình.

Jeff Poole cho r?ng ?h? tr? s? phát tri?n c?a ho?t ??ng hàng không trên toàn c?u, ICAO, các qu?c gia, các nhà cung c?p d?ch v? b?o ??m ho?t ??ng bay, các hãng hàng không và CANSO ph?i h?p tác ?? hi?n ??i hóa qu?n lý không l?u. ?i?u này s? d?n ??n nh?ng l?i ích kinh t? cho các qu?c gia, bao g?m k?t n?i ???c c?i thi?n và t?ng tr??ng GDP. Các qu?c gia c?n ph?i ??m b?o ?? ngu?n l?c tài chính ?? ??u t? vào c? s? h? t?ng qu?n lý không l?u. H?p tác v? sáng ki?n ??khu v?c s? giúp hài hòa không ph?n và nâng cao hi?u qu?. CANSO s? gi? vai trò d?n d?t t? phía ngành qu?n lý không l?u và mong mu?n ICAO ti?p t?c duy trì vai trò lãnh ??o r?ng l?n h?n v?i các qu?c gia và các c? quan qu?n lý nhà n??c.

ST.


 

Nguồn tin: TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn