Những điều bạn chưa biết về SpaceX

Thứ ba - 03/10/2017 04:23
Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu về một trong những tập đoàn công nghệ khoa học vũ trụ nổi tiếng nhất hiện nay SpaceX.
SpaceX là một công ty tư nhân về vận chuyển trong không gian được thành lập bởi Elon Musk.
SpaceX là một công ty tư nhân về vận chuyển trong không gian được thành lập bởi Elon Musk.

SpaceX là gì?

T?p ?oàn Công ngh? Khai phá Không gian, vi?t t?t theo ti?ng Anh SpaceX, là m?t công ty t? nhân v? v?n chuy?n trong không gian có tr? s? t?i Hawthorne, California. Công ty ???c thành l?p n?m 2002 b?i Elon Musk, m?t trong nh?ng doanh nhân ?ã sáng l?p công ty PayPal.

SpaceX ?ã phát tri?n các tên l?a ??y Falcon 1 và Falcon 9 v?i m?c ?ích tr? thành các tên l?a có th? tái s? d?ng ???c. Công ty c?ng ?ang phát tri?n tàu không gian Dragon ???c phóng lên qu? ??o nh? tên l?a Falcon 9.

?? ki?m soát ch?t l??ng và chi phí, công ty SpaceX th?c hi?n quá trình thi?t k?, l?p ráp và v?n hành th? các thành ph?n chính c?a tên l?a và tàu không gian ? trong nhà x??ng, bao g?m các ??ng c? tên l?a Merlin, Kestrel, và ??ng c? Draco s? d?ng trên tên l?a Falcon và tàu Dragon. N?m 2006, c? quan NASA ?ã trao h?p ??ng D?ch v? v?n chuy?n th??ng m?i qu? ??o (COTS) cho công ty ?? thi?t k?, ch? t?o và phóng m?t tàu v?n chuy?n hàng hóa nh?m cung c?p cho Tr?m v? tr? qu?c t? (ISS). Ngày 9/12/2010, SpaceX phóng thành công chuy?n bay th? nghi?m l?n m?t trong COTS, tr? thành công ty t? nhân ??u tiên phóng thành công m?t tàu không gian lên qu? ??o và sau ?ó th?c hi?n tr? l?i m?t ??t an toàn.

NASA c?ng trao cho SpaceX m?t h?p ??ng nh?m phát tri?n và th?c hi?n ch??ng trình Phát tri?n ??i bay th??ng m?i b?ng tàu Dragon nh?m ??a các nhóm phi hành gia lên ISS. SpaceX ?ang có k? ho?ch s? ??a các phi hành gia lên qu? ??o b?ng Dragon/Falcon9 l?n ??u tiên vào n?m 2015 m?t khi công ty ???c công nh?n có kh? n?ng ??a ng??i lên qu? ??o.

Bên c?nh các h?p ??ng c?a NASA, SpaceX c?ng nh?n ???c h?p ??ng v?i các công ty t? nhân khác, các c? quan chính ph? ngoài Hoa K? và t? quân ??i Hoa K? ?? th?c hi?n các ??t phóng. Công ty ?ã th?c hi?n m?t v? phóng v? tinh lên qu? ??o th?p cho khách hàng b?ng tên l?a Falcon 1 vào n?m 2009. Công có k? ho?ch phóng v? tinh ??a t?nh th??ng m?i ??u tiên vào n?m 2013 b?ng tên l?a Falcon 9.

Tên l?a Falcon 9 c?a SpaceX mang theo tàu Dragon, phóng lên ngày 8/12/010.

Các d? án t??ng lai ?ang trong giai ?o?n d? ??nh ho?c phát tri?n bao g?m phát tri?n tên l?a Falcon Heavy[9], c?ng nh? ??a m?t robot c?a NASA lên Sao H?a vào n?m 2018. Tên l?a Heavy có công ngh? d?a trên Falcon 9, và n?u nó ???c xây d?ng nh? k? ho?ch nó s? tr? thành m?t trong nh?ng tên l?a m?nh nh?t trong l?ch s? thám hi?m v? tr? c?a Hoa K? k? t? th?i k? ch??ng trình Apollo v?i tên l?a Saturn V. Falcon Heavy có th? ???c s? d?ng ?? ??a các nhà du hành trong tàu Dragon lên qu? ??o quanh M?t Tr?ng – nh? phi v? Apollo 8; ho?c ?? phóng m?t phiên b?n thay ??i c?a Dragon v?i không ng??i lái lên Sao H?a. Musk ?ã ??t ra m?c tiêu cho công ty nh?m giúp t?o ra s? có m?t ?n ??nh c?a con ng??i trên Sao H?a.

Elon Musk bên c?nh tàu v?n t?i Dragon.
Elon Musk bên c?nh tàu v?n t?i Dragon.

Th? hai ngày 21/12/2015, t?p ?oàn SpaceX b?n m?t tên l?a vào không gian và h? cánh nó tr? v? m?t ??t, trong tr?ng thái hoàn toàn nguyên v?n. Không ch? t?o ra m?t b??c ngo?t l?ch s? trong vi?c ch? t?o tên l?a tái s? d?ng, thành công nói trên có s?c ?nh h??ng r?t l?n ??n t??ng lai c?a ngành du l?ch không gian. Nh? Elon Musk ?ã t?ng ti?t l?, toàn b? chi phí cho nhi?m v? phóng tên l?a Falcon 9 vào không gian lên ??n 61,2 tri?u USD. Nh?ng gi? ?ây, qua vi?c tái s? d?ng tên l?a, con s? này có th? gi?m xu?ng ch? còn 612.000 ?ô la M?, th?m chí th?p h?n.

S? ra ??i c?a SpaceX

SpaceX ???c sáng l?p tháng 6/2002 b?i ng??i ??ng sáng l?p PayPal và Tesla Motors: Elon Musk, b?i ông mu?n làm nhi?u ?i?u v?i tài s?n c?a mình h?n là ngh? ng?i hay làm t? thi?n, và l?nh v?c v?n t?i không gian an toàn giá r? ?ang là m?t th? tr??ng ??y c? h?i c?n ???c khai thác t?i M?. T?m nhìn c?a ông là ch? t?o m?t tên l?a tái s? d?ng t??ng ?ôi r? và ??n gi?n có th? bay vào không gian nhi?u l?n, t??ng t? kh? n?ng bay kh? h?i mà các máy bay th??ng m?i ?ang ho?t ??ng. Tháng 3/2006, Musk ?ã ??u t? 100 tri?u $ vào công ty.

 

Nguồn tin: Theo wiki

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn