Trí tuệ nhân tạo có đạo đức không?

Thứ năm - 05/10/2017 03:04
Nhà khoa học nữ với công việc có một không hai này đang mở ra một cánh cửa ít ai ngờ tới trong công nghệ: dạy đạo đức cho người máy.
Trí tuệ nhân tạo có đạo đức không?
Rumman Chowdhury là m?t nhà khoa h?c và m?t ph? n? m? m?ng. Cô tin r?ng không có lý do gì ?? trí tu? nhân t?o là công c? riêng cho gi?i tinh hoa ? Thung l?ng Silicon – cô cho r?ng s? m?nh c?a mình là "dân ch? hóa" AI.

V?i 2 t?m b?ng c? nhân c?a Vi?n Công ngh? Massachusetts MIT, 1 b?ng th?c s? chuyên ngành th?ng kê c?a ??i h?c Columbia và 1 b?ng ti?n s? khoa h?c chính tr? c?a ??i h?c California, San Diego, cô làm vi?c nh? m?t công dân toàn c?u và m?t nhà lãnh ??o có trách nhi?m t?i công ty v? trí tu? nhân t?o mang tên Accenture (cô ?ã gia nh?p công ty vào tháng 1 sau khi làm vi?c trong khoa h?c d? li?u t?i Metis và Quotient).

B?ng c?p hoành tráng, t?m nhìn xa r?ng, cô chia s?: "Tôi quan tâm t?i 2 vi?c. ??u tiên là t??ng lai c?a l?c l??ng lao ??ng th?i trí tu? nhân t?o s? nh? th? nào. Chúng tôi c?n m?t h? th?ng ?ãi ng? nhân viên t?t h?n, ?ào t?o h? và l?p ??y kho?ng tr?ng trong tài n?ng mà chúng tôi ?ang thi?u. Th? hai, tôi g?i ?i?u này là v?n hành có trách nhi?m: làm th? nào ?? chúng ta ng?n ng?a ???c s? thiên v? thu?t toán [vi?c con ng??i thiên v? ???c th? hi?n trong các ch??ng trình máy tính c?a h?] và ??m b?o r?ng m?i ng??i hi?u ???c d? li?u mà h? ?ang làm vi?c. Chúng tôi v?n ?ang nghiên c?u ?i?u này. "

M?t m?c tiêu cá nhân khác c?a Chowdhury – làm th? nào ?? ai c?ng có th? ti?p c?n và hi?u ???c trí tu? nhân t?o – th?t khác bi?t và nhân v?n, nh?ng n?u nh?ng s?n ph?m ph?c t?p c?a công ngh? ch?a ???c hi?u ??y ??, nó có nguy hi?m không? Vi?n c?nh ngày t?n th? khi trí tu? nhân t?o nh? con quái v?t hung d? nu?t ch?ng t?t c? các công vi?c c?a chúng ta ???c bàn tán xôn xao trên các ph??ng ti?n truy?n thông có th? còn ? t??ng lai xa, nh?ng nh?ng thành ki?n c?a con ng??i ch?c ch?n có th? xâm nh?p vào AI trong t??ng lai - m?t v?n ?? có th? s? tr? nên tr?m tr?ng h?n n?u không ???c tính ??n s?m, tr??c khi b?t k? công c? dân ch? hoá nào ???c áp d?ng.

Chowdhury nh?n th?c ???c nh?ng thách th?c nh? v?y và do ?ó ???c ??u t? r?t nhi?u vào ??o ??c c?a AI và xây d?ng m?t khuôn m?u b?ng cách lo?i b? s? thiên v? ra kh?i ph??ng trình, và t? ?ó ??m b?o s? công b?ng tuy?t ??i trong công vi?c s? c?n t?i s? giúp s?c c?a trí tu? nhân t?o trong t??ng lai: t? ??a ra phán quy?t ??n quy?t ??nh tuy?n d?ng.

Trí tu? nhân t?o s? giúp con ng??i ??a ra quy?t ??nh chính xác h?n trong t??ng lai.

"Tôi th?c s? tin t??ng r?ng khoa h?c d? li?u và trí tu? nhân t?o, t?t c? nh?ng công ngh? này, ??c bi?t là v?i giáo d?c, s? thu h?p m?i kho?ng cách và là m?t s? cân b?ng tuy?t v?i,” cô chia s?.

Ttheo Minh Thu (Ictnews)

 

Nguồn tin: T?P CHÍ KHÁM PHÁ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn