Ngôi làng trong mơ ở Hà Lan: Tự sản xuất thực phẩm sạch, tự cấp điện và xử lý chất thải khép kín

Thứ tư - 04/10/2017 23:05
ReGen Village, nằm ngoài Amsterdam, sẽ không cần đến hệ thống thực phẩm. Nó sẽ là một khu đất mới hoàn toàn khép kín trong tương lai, có thể tự cung tự cấp, tự tạo ra năng lượng và tự xử lý chất thải trong một vòng tròn khép kín.
Ngôi làng trong mơ ở Hà Lan: Tự sản xuất thực phẩm sạch, tự cấp điện và xử lý chất thải khép kín

N?u b?n s?ng trong m?t ngôi nhà ? m?t khu ph? m?i ?ang ???c xây d?ng ? ngo?i ô Amsterdam, thì n?m c?nh phòng ?n nhà b?n có th? s? là m?t khu v??n rau ???c tr?ng trong nhà. ? bên ngoài, b?n c?ng s? có m?t khu v??n theo mùa khác. Và h?u h?t nh?ng th? b?n ?n khác s? ???c tr?ng trong các trang tr?i công ngh? cao theo chi?u d?c. ReGen Village s? là khu ph? ??u tiên nh? v?y.

B?t k? ch?t th?i gia ?ình nào c?ng ??u có th? ? phân ?? làm th?c ?n cho gia súc ho?c ru?i lính. Sau ?ó, nh?ng con ru?i lính s? là th?c ?n ?? nuôi cá, và ch?t th?i c?a cá s? là m?t lo?i phân bón cho h? th?ng nuôi tr?ng rau qu? trong nhà. Nh?ng khu v??n mùa v? s? ???c phân bón b?i ch?t th?i t? gia súc.

 

B?ng cách s? d?ng các ph??ng pháp tiên ti?n nh?t ?? nuôi tr?ng th?c ph?m, khu ph? ki?u m?i này s? tr?ng ra th?c ph?m g?p nhi?u l?n so v?i m?t trang tr?i truy?n th?ng có quy mô t??ng t?, mà c?ng s? d?ng ít ngu?n l?c h?n.

James Ehrlich, CEO c?a ReGen Villages cho bi?t: “Chúng tôi có th? thu ho?ch hàng t?n th?c ph?m h?u c? phong phú hàng n?m - t? rau c?, trái cây, ??u, cá, tr?ng, gà, b? s?a ??ng v?t và protein – nh?ng th?c ph?m ???c tr?ng liên t?c trên nh?ng khu v??n ki?u d?c.”

 

 

Khu ph? này c?ng s? t? s?n xu?t n?ng l??ng, s? d?ng h?n h?p ??a nhi?t, n?ng l??ng m?t tr?i, gió, và nhiên li?u sinh kh?i. Ehrlich chia s?: “Chúng tôi ?ang tìm ki?m m?t s? công ngh? cho nhiên li?u sinh kh?i nh?, có th? l?y ch?t th?i ? các nông tr?i xung quanh và bi?n nó thành m?t ngu?n n?ng l??ng thích h?p mà có th? cung c?p cho các c?ng ??ng ? B?c Âu”.

M?t thi?t b? khí sinh h?c có th? bi?n các ch?t th?i gia ?ình không phân hu? thành n?ng l??ng và n??c. M?t h? th?ng l?u tr? n??c s? thu th?p n??c m?a và “n??c xám” (n??c b? ô nhi?m) sau ?ó phân ph?i ??n các khu v??n mùa v?.

 

 

“Chúng tôi ?ang th?c s? nhìn vào quy mô toàn c?u,” ông nói. “Chúng tôi mu?n phát tri?n b?t ??ng s?n nhà ? b?ng cách t?o ra nh?ng khu dân c? nh? này. Trên nh?ng m?nh ??t nông nghi?p, chúng tôi có th? s?n xu?t nhi?u th?c ph?m h?u c? h?n, nhi?u n??c s?ch h?n, nhi?u n?ng l??ng s?ch h?n và gi?m thi?u ???c nhi?u ch?t th?i h?n.”

Ngôi làng có 100 ngôi nhà ??u tiên n?m ? vùng ngo?i ô c?a Almere - m?t thành ph? ?ang phát tri?n nhanh chóng cách Amsterdam 20 phút ?i tàu l?a. Bên trong Almere, ReGen Village c?ng ?ang xây d?ng m?t phiên b?n thu nh? v?i 35 c?n h?. Công ty c?ng có nhi?u d? án ???c lên k? ho?ch ? Th?y ?i?n, Na Uy, ?an M?ch, và ??c, có k? ho?ch tr?i r?ng ? kh?p m?i n?i.

Ehrlich nói: “Chúng tôi ?ang b?t ??u xem xét vi?c kh?i ??ng gi?ng nh? Tesla ? các làng sinh thái. T?t nhiên ?ó m?i ch? là ý t??ng.” Bên c?nh ?ó, công ty ?ang mu?n thích ?ng v?i h? th?ng khí h?u khô c?n nh? ? Trung ?ông.

 

 

Ehrlich c?ng t?ng là ng??i làm vi?c v?i t? cách là m?t doanh nhân ?ang c? trú t?i ??i h?c Stanford và là m?t nhà công ngh? cao c?p ? ?ó. Ông ???c truy?n c?m h?ng t? m?t báo cáo n?m 2013 c?a Liên H?p Qu?c, v? vi?c tranh cãi t?o ra các khu c?ng ??ng t? cung t? c?p.

? Almere, m?t n?a th?c ph?m ng??i dân ?n là do h? tr?ng – nh?ng th?c ph?m nh? cà phê hay chu?i thì h? không tr?ng. ? ?ó c?ng s? cung c?p n?ng l??ng ??n các h? th?ng l??i ?i?n ??a ph??ng. Nh?ng ? m?t s? ??a ?i?m thì có nh?ng khu ph? ph?i t? cung t? c?p hoàn toàn.

Khu c?ng ??ng ? Almere s? ???c c?i ti?n vào mùa hè này và s? hoàn thành vào n?m 2017.

Nguồn tin: Thời Đại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn