Cuộc chạy đua vũ trang mới: ‘robot giết người’ - Video

Thứ năm - 05/10/2017 02:47
Máy bay không người lái giờ đây hiện diện trong kho võ khí quân đội của hầu như từng nước, ngành công nghiệp quốc phòng đang miệt mài phát triển các thiết bị tự động trên bộ và dưới nước để không bị tụt hậu. Phần lớn công nghệ tự động đã được áp dụng cho robot trong công nghiệp cũng như lĩnh vực xe tự hành đang mở rộng nhanh chóng của ngành công nghiệp ô tô. Thông tín viên VOA George Putic tìm hiểu về các robot sử dụng cho chiến tranh.
Cuộc chạy đua vũ trang mới: ‘robot giết người’ - Video
M?c dù gi?i trí th?c và các t? ch?c nhân quy?n v?n ti?p t?c kêu g?i c?m toàn di?n các ‘robot gi?t ng??i’, nh?ng có ng??i cho r?ng ?ã quá mu?n. Máy bay không ng??i lái ???c trang b? võ trang gi? ?ã tr? thành m?t tiêu chu?n trong kho v? khí c?a b?t k? quân ??i nào. Do ?ó, tr?ng tâm bây gi? chuy?n sang các thi?t b? trong môi tr??ng n??c và trên b?.

Ông Alain Tremblay c?a Rheinmetall Defense cho bi?t:

“Ngày nay ai c?ng có thi?t b? bay không ng??i lái ?? m?i lo?i hình, ?? m?i kích th??c và xu h??ng phát tri?n các thi?t b? t? ??ng trên m?t ??t c?ng ?ang tr? nên h?t s?c quan tr?ng, nh? chúng ta th?y m?c ?? bán t? ??ng trong l?nh v?c xe công nghi?p và xe th??ng m?i và c?ng không ngo?i l? ??i v?i quân ??i.”

Thi?t b? t? hành nh? trên m?i ??a hình do công ty Rheinmetall c?a ??c ch? t?o này có th? d? dàng thích nghi ?? mang theo v? khí sát th??ng. Nhà s?n xu?t nói r?ng s?n ph?m c?a h? có th? phân bi?t ?âu là quân ta, ?âu là quân ??ch và r?ng các robot này s? tuân l?nh ng??i ?i?u khi?n.

Tuy nhiên các t? ch?c nhân quy?n nh? T? ch?c Theo dõi Nhân quy?n t? lâu ?ã bày t? lo ng?i v? m?i nguy hi?m c?a các v? khí t? ??ng.

Ông David Mepham, Giám ??c Human Rights Watch t?i Anh, nói:

“Trong nh?ng cu?c chi?n, m?t trong nh?ng ?i?u khi?n chúng ta không tr? nên man r? là bi?t phân bi?t gi?a binh lính v?i dân th??ng. Do ?ó chúng tôi lo ng?i r?ng v? khí t? ??ng trong t??ng lai s? không có kh? n?ng phân bi?t ???c m?t ??a tr? ?ang qu? m?t que kem v?i m?t ng??i ?ang c?m v? khí.”

Trong th? gi?i ngày càng phân c?c hi?n nay, các n??c lo l?ng v? kh? n?ng ??i th? ti?m tàng c?a h? có kh? n?ng phát tri?n công ngh? t?o l?i th? h?n trong cu?c chi?n. Các chuyên gia cho r?ng nh?ng ti?n b? trong l?nh v?c t? ??ng hóa và công ngh? nano có th? s? chuy?n các cu?c chi?n trong t??ng lai xu?ng d??i n??c, do ?ó mà r?t nhi?u nghiên c?u ?ã ?i theo h??ng này.

Ông Peter Pipkin, H?i quân Hoàng gia Anh, cho bi?t:

“Th? gi?i ngày càng nhìn ra ??i d??ng ?? tìm ki?m tài nguyên thiên nhiên và kh? n?ng ho?t ??ng ? môi tr??ng bi?n c?a nhi?u công ty hàng h?i ?ang ngày ???c ??n gi?n hóa v?i các tàu t? ??ng không c?n con ng??i ?i?u khi?n. Do ?ó mà yêu c?u H?i quân Hoàng gia ph?i ?i tiên phong trong t? duy công ngh? ?? ??m b?o an ninh ?ng h? các l?i ích c?a n??c Anh, ch? có t?ng lên mà thôi.”

??u n?m nay, 126 nhà sáng l?p và giám ??c c?a h?n 100 công ty ho?t ??ng trong l?nh v?c t? ??ng hóa và trí tu? nhân t?o t? 28 qu?c gia ?ã ký m?t lá th? ng? kêu g?i các chính ph? hành ??ng ?? c?m toàn di?n v? khí t? ??ng, nh?ng cho t?i nay, ch?a th?y có hành ??ng ?áp ?ng.

 

Nguồn tin: VOA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn