CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------o0o-----------
 
Hà Nội, ngày……tháng…… năm 20……
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP
HỘI HÀNG KHÔNG – VŨ TRỤ VIỆT NAM
 
Kính gửi : Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam
 
Tên tổ chức: ………………………………………………………………………..
Người đại diện…………………………….Chức vụ: ………………………………
Trực thuộc: …… ……………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………… Fax: ……………….…………………
Email: ……………………………………….Website: …………………………..
            Là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực…………………………………….. Hiện có ………… cán bộ, nhân viên.
            Sau khi nghiên cứu Điều lệ của Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam, chúng tôi tự nguyện xin gia nhập Hội với danh nghĩa “Hội viên tập thể” và cam kết thực hiện đúng các điều quy định trong Điều lệ và các Nghị quyết của Ban chấp hành Hội.
 
Hà Nội, ngày       tháng         năm 20
…………………
   
 


 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------o0o-----------
Hà Nội, ngày      tháng      năm 20
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP
HỘI HÀNG KHÔNG – VŨ TRỤ VIỆT NAM (VASA)
 
Kính gửi : Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam
 
Tên tôi là: ………………………………………………………………………….
Học hàm, học vị: …………………………………………………………………..
Hiện công tác tại: ………………………………………………………………….    
Chuyên ngành: …………………………………………………………………….
Số CMT: …………………..    ngày cấp: ………………     Tại: …………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………………………………………..    
Email: …………………………………………………………………………….
 
            Tôi đã từng hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học và khai thác sử dụng kỹ thuật hàng không / vũ trụ và rất quan tâm tới sự nghiệp phát triển của ngành Kỹ thuật hàng không / vũ trụ. Sau khi nghiên cứu Điều lệ của Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam, tội tự nguyện xin gia nhập Hội và cam kết thực hiện đúng các điều quy định trong điều lệ và các Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Hội.
  Hà Nội, ngày       tháng         năm
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)